Garantier

Ni kan känna er trygga hos oss, våra garantier håller måttet!

Garantivillkor

Dessa garantivillkor skall tillämpas, om köparen är konsument (privatperson) och inget annat avtalas mellan parterna. Garantin gäller för nya solskyddsprodukter som levereras/ monteras inom Sverige. Konsumentköplagen är gällande i första hand. Begagnade produkter omfattas ej av garantin. Se gärna sidan reklamation

 • Säljaren förbinder sig gentemot köparen att, snarast möjligt, avhjälpa fel som uppstår pga brister i material, tillverkning eller montage.
 • Garantin gäller i 3 år från leveransdatum under förutsättning att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren.
 • Denna garanti gäller för leveranser överstigande ett värde av 3.000:- inkl moms och för fel överstigande 500:- inkl moms.
 • När köparen meddelat säljaren om att fel uppkommit skall säljaren åtgärda felet på egen bekostnad, med undantag för vad som anges under punkt 5. Efter att ha åtgärdat felet och återställt funktionen på varan skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende det aktuella felet. Säljaren förbehåller sig dock rätten att debitera kostnader för åtgärder som kan hänvisas till undantagen under punkt 5 & 6.
 • Om säljaren levererat och monterat anläggningen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet. Om köparen avhämtat färdig produkt hos säljaren och själv ansvarat för montage och installation skall köparen hos säljaren inlämna varan för reparation, alternativt om reparation skall utföras på plats hos köparen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet med undantag för resor, lift, ställning el liknande. Dock maximalt upp till det värde som motsvarar varans ursprungliga pris. Undantag gäller för om kostnaden kan anses som oskälig enligt §26 Konsumentköplagen (1990:932).
 • Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad vara. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka (tex brand), nederbörd, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd montering eller andra felaktiga inställningar. Inte heller försämring som beror på smuts, luftföroreningar eller undermåligt underhåll. Om köparen själv ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt utförd frånsäger sig säljaren allt ansvar för varan och ev följdskador. Detsamma gäller om köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på
 • annat väsentligt sätt ändrar produkten eller installationen utan säljarens skriftliga medgivande. Återställande av fasad ingår inte.
 • Garantin gäller generellt inte för skador som uppkommit pga vindstyrkor överstigande 10 m/s. Gäller andra maxvärden för enskilda produkttyper är dessa gällande.
 • Köparen måste framföra skriftlig reklamation inom skälig tid till säljaren, dock senast 3 år efter leveransdatum. Därefter upphör garantin att gälla.
 • Om varan levereras med längre garantier än 3 år, i helhet eller till vissa delar, görs reklamation som vanligt på inköpsstället,
 • Vid reklamation skall detta garantivillkor samt inköpskvitto uppvisas av köparen.
 • I händelse av tvist skall svensk lag tillämpas.
Ladda ner våra Garantier som PDF

Pin It on Pinterest

Shares
Share This